imageimage

Công ty Cổ phần Gỗ Tân Mai

08:00

07-12-2018

image

16:00

18-12-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

24-12-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

26-12-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

03-01-2019

image

16:00

04-01-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-12-2018

image

16:00

02-01-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần