imageimage

Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn

08:00

29-12-2023

image

15:30

22-01-2024


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

25-01-2024

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

29-01-2024

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

30-01-2024

image

16:00

02-02-2024


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-01-2024

image

16:00

03-02-2024


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần