imageimage

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

08:00

21-04-2022

image

15:30

11-05-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

17-05-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

19-05-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-05-2022

image

16:00

26-05-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-05-2022

image

16:00

26-05-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần