imageimage

Công ty Cổ phần Hóa Chất Việt Trì

08:00

08-07-2022

image

15:30

20-07-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

25-07-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-07-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

28-07-2022

image

16:00

03-08-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-07-2022

image

16:00

04-08-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần