imageimage

Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

08:00

19-10-2020

image

16:00

29-10-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

04-11-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

06-11-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

09-11-2020

image

16:00

13-11-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-11-2020

image

16:00

13-11-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần