imageimage

Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương

08:00

18-08-2020

image

16:00

03-09-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

09-09-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

11-09-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

14-09-2020

image

16:00

18-09-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-09-2020

image

16:00

18-09-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần