imageimage

Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

08:00

12-02-2019

image

15:30

28-02-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

05-03-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:30

07-03-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

11-03-2019

image

16:00

14-03-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-03-2019

image

16:00

14-03-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần