imageimage

Công ty Cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang

08:00

17-08-2020

image

16:00

07-09-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 09:30

11-09-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

11-09-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

11-09-2020

image

16:00

15-09-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-09-2020

image

16:00

17-09-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần