imageimage

Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

08:00

10-02-2020

image

15:30

02-03-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

06-03-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

10-03-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

12-03-2020

image

16:00

17-03-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

10-03-2020

image

16:00

13-03-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần