imageimage

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

08:00

18-01-2022

image

16:00

14-02-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

18-02-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

22-02-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

23-02-2022

image

16:00

01-03-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-02-2022

image

16:00

04-03-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

35,000,000

27,900


00
00
 

 

image 112 image