imageimage

Công ty Cổ phần Kinh tế - Kỹ thuật

08:00

24-06-2024

image

15:30

19-07-2024


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

24-07-2024

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

26-07-2024

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

26-07-2024

image

16:00

30-07-2024


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-07-2024

image

16:00

01-08-2024


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần