imageimage

Công ty Cổ phẩn LILAMA 69-2

08:30

05-11-2018

image

15:30

26-11-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

29-11-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

03-12-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

06-12-2018

image

16:00

11-12-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-12-2018

image

16:00

10-12-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần