imageimage

Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh

08:00

14-12-2017

image

16:00

29-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

08-01-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

10-01-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

11-01-2018

image

16:00

17-01-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-01-2018

image

16:00

20-01-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần