imageimage

Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

08:00

15-10-2021

image

16:00

04-11-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

10-11-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

12-11-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

18-11-2021

image

16:00

19-11-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-11-2021

image

16:00

22-11-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần