imageimage

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn

08:00

29-11-2018

image

16:00

13-12-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

19-12-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

21-12-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

27-12-2018

image

16:00

28-12-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-12-2018

image

16:00

28-12-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần