imageimage

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

08:00

18-01-2019

image

15:30

15-02-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

20-02-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

22-02-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

26-02-2019

image

16:00

01-03-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-02-2019

image

16:00

01-03-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần