imageimage

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

08:00

31-05-2019

image

15:30

21-06-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

26-06-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

28-06-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

02-07-2019

image

16:00

05-07-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-06-2019

image

16:00

05-07-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần