imageimage

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La

08:00

13-01-2023

image

15:30

08-02-2023


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

13-02-2023

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

15-02-2023

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

17-02-2023

image

16:00

22-02-2023


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-02-2023

image

16:00

22-02-2023


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần