imageimage

Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

08:00

11-12-2019

image

15:30

24-12-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

27-12-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

31-12-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

02-01-2020

image

16:00

07-01-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

31-12-2020

image

16:00

06-01-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,120,546

13,006


00
00
 

 

image 43 image