imageimage

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

08:00

06-12-2017

image

16:00

21-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

27-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

29-12-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

02-01-2018

image

16:00

08-01-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-12-2017

image

16:00

08-01-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần