imageimage

Công ty Cổ phần Mỹ thuật Sài Gòn

08:00

05-04-2017

image

16:00

25-04-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

03-05-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

05-05-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

08-05-2017

image

16:00

12-05-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

06-05-2017

image

16:00

15-05-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần