imageimage

Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng

08:30

04-11-2016

image

15:30

25-11-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

30-11-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

02-12-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

06-12-2016

image

16:00

09-12-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

03-12-2016

image

16:00

12-12-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần