imageimage

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

08:00

13-01-2022

image

15:30

15-02-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

18-02-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

22-02-2022

image


Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-02-2022

image

16:00

01-03-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-02-2022

image

16:00

04-03-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần