imageimage

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

08:30

10-11-2015

image

15:30

14-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

17-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

21-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

23-12-2015

image

16:00

28-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-12-2015

image

16:00

31-12-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần