imageimage

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

08:00

13-12-2019

image

15:30

31-12-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

07-01-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:30

09-01-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

13-01-2020

image

16:00

15-01-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

09-01-2020

image

16:00

16-01-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

6,326,897

19,071


00
00
 

 

image 17 image