imageimage

Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình

08:30

19-01-2018

image

15:30

12-02-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

22-02-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

26-02-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

28-02-2018

image

16:00

05-03-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-02-2018

image

16:00

08-03-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần