imageimage

Công ty Cổ phần Petec Bình Định

08:00

01-06-2020

image

16:00

18-06-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

24-06-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

26-06-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

29-06-2020

image

16:00

03-07-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-06-2020

image

16:00

06-07-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần