imageimage

Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

08:00

29-09-2022

image

16:00

18-10-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

24-10-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

26-10-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

27-10-2022

image

16:00

02-12-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-10-2022

image

16:00

05-11-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần