imageimage

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

08:00

18-06-2019

image

16:00

28-06-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

04-07-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

08-07-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

12-07-2019

image

16:00

15-07-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

09-07-2019

image

16:00

15-07-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần