imageimage

Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông

08:30

10-04-2017

image

15:30

03-05-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

08-05-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

10-05-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

12-05-2017

image

16:00

17-05-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-05-2017

image

16:00

20-05-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần