imageimage

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên

08:00

12-05-2022

image

16:00

01-06-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

06-06-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

08-06-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

08-06-2020

image

16:00

15-06-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-06-2022

image

16:00

14-06-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần