imageimage

Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình

08:00

26-09-2019

image

15:30

21-10-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

24-10-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

28-10-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

30-10-2019

image

16:00

04-11-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-10-2019

image

16:00

04-11-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

4,075,000

17,940


00
00
 

 

image 89 image