imageimage

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

08:00

25-05-2020

image

15:30

08-06-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

11-06-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

15-06-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

17-06-2020

image

16:00

19-06-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-06-2020

image

16:00

22-06-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần