imageimage

Công ty Cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh

08:00

27-10-2017

image

16:00

15-11-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

21-11-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

23-11-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

24-11-2017

image

16:00

30-11-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-11-2017

image

16:00

02-12-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần