imageimage

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương

08:00

21-09-2017

image

16:00

09-10-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

13-10-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

17-10-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

18-10-2017

image

16:00

24-10-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-10-2017

image

16:00

20-10-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần