imageimage

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai

08:00

30-11-2018

image

16:00

11-12-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

17-12-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

19-12-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

25-12-2018

image

16:00

26-12-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-12-2018

image

16:00

26-12-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần