imageimage

Công ty Cổ phần Sơn – Chất dẻo

08:00

03-06-2015

image

16:00

19-06-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

25-06-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

29-06-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

30-06-2015

image

16:00

06-07-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-06-2015

image

16:00

09-07-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần