imageimage

Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết

08:00

26-12-2016

image

16:00

19-01-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

25-01-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

03-02-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

06-02-2017

image

16:00

10-02-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-02-2017

image

16:00

13-02-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần