imageimage

Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

08:00

12-11-2019

image

15:30

28-11-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

03-12-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

05-12-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

09-12-2019

image

16:00

11-12-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-12-2019

image

16:00

11-12-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

3,247,246

24,296


00
00
 

 

image 87 image