imageimage

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội

08:30

16-03-2016

image

15:30

05-04-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

08-04-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

12-04-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

14-04-2016

image

16:00

19-04-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-04-2016

image

16:00

22-04-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần