imageimage

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

08:00

28-11-2016

image

16:00

09-12-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 14:00

12-12-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:30

12-12-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

13-12-2016

image

16:00

16-12-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-12-2016

image

16:00

21-12-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần