imageimage

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

08:00

01-11-2017

image

16:00

09-11-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 14:00

10-11-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:30

10-11-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

13-11-2017

image

16:00

15-11-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-11-2017

image

16:00

21-11-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần