imageimage

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

08:30

06-12-2021

image

15:30

24-12-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

29-12-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

31-12-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

05-01-2022

image

16:00

07-01-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

31-12-2021

image

16:00

06-01-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

21,235,000

27,100


00
00
 

 

image 41 image