imageimage

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

08:00

10-12-2019

image

15:30

24-12-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

27-12-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

31-12-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

03-01-2020

image

16:00

07-01-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

31-12-2020

image

16:00

06-01-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

11,451,308

49,100


00
00
 

 

image 15 image