imageimage

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

08:00

09-12-2019

image

15:30

20-12-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

25-12-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

27-12-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

30-12-2020

image

16:00

02-01-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-12-2019

image

16:00

02-01-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần