imageimage

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

08:00

07-04-2020

image

15:30

22-04-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

27-04-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

29-04-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

05-05-2020

image

16:00

08-05-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-04-2020

image

16:00

05-05-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần