imageimage

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên

08:00

20-02-2019

image

16:00

06-03-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

12-03-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

14-03-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

20-03-2019

image

16:00

21-03-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-03-2019

image

16:00

21-03-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần