imageimage

Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc

08:30

11-11-2017

image

15:30

04-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

07-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

11-12-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

13-12-2017

image

16:00

18-12-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-12-2017

image

16:00

21-12-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,323,616

10,500


00
00
 

 

image 148 image