imageimage

Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc

08:00

26-11-2018

image

15:30

14-12-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

19-12-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

21-12-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

25-12-2018

image

16:00

28-12-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-12-2018

image

16:00

28-12-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần