imageimage

Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An

08:00

03-06-2016

image

15:30

23-06-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

28-06-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

30-06-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

04-07-2016

image

16:00

07-07-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-07-2016

image

16:00

11-07-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần